1000 Names of Sri Radha

Vaikunth

Sri Radha
 
(The Names, arranged in alphabetical order, are placed first and the Text Number follows it.)
Abhayaprada, 84 * Abhistada, 21 * Acyutapriya, 58 * Aharada, 56 * Akasa-rupa, 121 * Alakesvara-pujya, 181 * Amavasya, 65 * Ambhoda, 56 * Ambika, 73 * Amoha, 29 * Anamsa, 46 * Ananda-yukta, 151 * Anandaprada, 70 * Anandarpita-cetana, 173 * Ananga-lata, 107 * Ananga-mohini, 106 * Anda-bahya, 53 * Anda-madhyastha, 53 * Anda-paripalini, 53 * Anda-rupa, 53 * Anda-samhartri, 53 * Andhakara-bhaya-dhvasta, 58 * Anga-harini, 100 * Angara-purna, 76 * Animady-asta-siddhi-da, 159 * Anna-purna, 68 * Anuttama, 19 * Anuttara, 32 * Anviksiki, 163 * Aparajita, 23, 81 * Apavrta, 138 * Apurva, 51 * Apurva-da, 160 * Ardha-candra-dhara, 99 * Ardra-pada-ga, 151 * Arjuna-sakhi, 169 * Arundhati, 184 * Asavasakta-vasana, 173 * Asesa-sadhani, 184 * Asoka, 20 * Atapa-rupa, 177 * Ati-sundari, 113 * Atita-gamana, 56 * Atita-guna, 44
Badhu-rupa, 41 * Bakula, 79 * Bakulamoda, 79 * Balaradhya, 96 * Balesvari, 96 * Bara, 104 * Bhagesvari, 95 * Bhagini, 95 * Bhaimi, 169 * Bhakta, 139, 179 * Bhakta-bhukti-subha-prada, 179 * Bhakta-gati, 124 * Bhakta-kalpa-drumatita, 44 * Bhakta-phala-prada, 139 * Bhaktananda-pradayini, 43 * Bhakti-gamya, 43 * Bhakti-priya, 43 * Bhaktika, 124 * Bhakty-atita, 124 * Bhama, 49 * Bhandira-talavana-ga, 116 * Bharati, 41 * Bharya, 174 * Bhasati-vegini, 174 * Bhaumi, 169 * Bhava-bhavini, 112, 178 * Bhava-nasanta-kariny, 121 * Bhavatiga, 120 * Bhavisya, 120 * Bhavya, 120 * Bhavya-gatra, 120 * Bhayapaha, 65 * Bhima-kulodvaha, 169 * Bhogya, 95 * Bhranti, 40 * Bhukti, 160 * Bhumi, 168 * Bhuta, 120, 184 * Bhuvana, 169 * Bhuvana-mohini, 75 * Bhuvana-sundari, 77 * Bhuvanesvari, 78 * Bilva-vapuh, 104 * Bilva-vrksa-nivasini, 104 * Bilva-vrksa-priya, 104 * Bilvatmika, 104 * Bilvopama-stani, 104 * Brahma, 112 * Brahma-patni, 36 * Brahma-rupa, 51 * Brahma-visnu-sivardhanga, 183 * Brahmaloka-pratisthita, 49 * Brahmanda-bhanda-madbyastha, 51 * Brahmanda-bhanda-rupini, 51 * Brahmanda-gocara, 112 * Brahmanda-paripalini, 51 * Buddhi, 43
Caitanya, 140 * Caitanya-rupa, 140 * Caitanya-rupini, 140 * Cancala, 77 * Cancalamoda, 77 * Candi, 69 * Candra, 99 * Candra-gatri, 119 * Candra-kesi, 143 * Candra-koti-sugatri, 82 * Candra-prema-tarangini, 143 * Candranana-manohari, 82 * Candravali, 143 * Catur-bhuja, 137 * Catura, 177 * Caturi, 177 * Citra, 27 * Citra-lekha, 75 * Citra-malini, 30 * Citra-rupini, 27
Dadhi-bhandarthini, 171 * Dadimi-kusumopama, 62 * Daksa-kanya, 48, 77 * Daksa-yajna-hara, 77 * Daksi, 77 * Dama, 175 * Dama-dharini, 175 * Damini, 175 * Damodara-priya, 13 * Danujendra-nivarini, 134 * Daru-haridrika, 174 * Daya, 40 * Daya-rupa, 115 * Dayadhara, 115 * Dayanvita, 115 * Deva-mata, 48 * Devari-kula-mardini, 33 * Devi, 33, 47, 160 * Dhairya-rupa-dhara, 63 * Dhama-rupiny, 160 * Dhana-dhanya-vidhatri, 182 * Dhanya, 109 * Dharini, 79, 133 * Dhatranandapradayini, 25 * Dhatri, 42 * Dhira, 63 * Dhrti, 33, 63 * Dhumra, 112 * Dhumra-kesa, 112 * Dina, 179 * Dipa-datri, 32 * Dipa-priya, 32 * Draupadi, 168 * Drk-pata-mohita, 98 * Dugdha-manthana-karmadhya, 170 * Dugdha-manthana-tat-para, 170 * Duhkha-hantri, 32, 127 * Duhkha-hara, 127 * Duhkha-kartri, 32 * Durba-dala-tanu-ccbavih, 144 * Durga, 46 * Durgati-nasini, 46 * Durva-dala-syama-tanuh, 144 * Dvaraka-vasini, 42 * Dvi-bhuja, 137
Eka, 46 * Ekanga, 36 * Ela-lavanga-karpura, 92
Gagana, 126 * Gaganesi, 132 * Gaja-mukta, 105 * Gajendra-gamini, 107 * Gaji, 132 * Gamanagamana-priya, 16 * Gamanatita-nirbhara, 129 * Gamya, 129 * Gana-mata, 127 * Gana-tosita, 126 * Ganadhyaksa, 19 * Ganga, 129 * Ganga-jalamayi, 129 * Gangerita, 130 * Gati, 50 * Gati-jna, 134 * Gati-nistha, 29 * Gati-prada, 16, 29 * Gatimatam-dhatri, 24 * Gati, 19, 21, 24 * Gaunya, 161 * Gaura-candranana, 115 * Gaura-vigraha, 137 * Gaurangi, 53 * Gauri, 53, 56 * Gavadhyaksa, 19 * Gavam, 19 * Gavesi, 134 * Gavesvari, 134 * Gavi-vasini, 134 * Gavisi, 134 * Gaya, 129 * Gayatri, 20 * Gayesvari, 133 * Gayottara, 136 * Geha-bhavana-bhavana, 180 * Ghati, 111 * Ghrta-lipta, 171 * Girbana, 30 * Girbana-gana-sevita, 30 * Girbana-vandya, 30 * Girija, 47 * Gita, 129 * Gita-gamya, 16 * Gita-kusala, 134 * Gokarna, 93 * Gokulananda-dayini, 15 * Gokulananda-kartri, 15 * Gokulantara-geha, 28 * Gokulanvita-deha, 91 * Gokulatva-pradayini, 91 * Gopa, 14 * Gopa-mata, 71, 133 * Gopa-nandinim, 56 * Gopa-patni, 41 * Gopa-rajya-prada, 75 * Gopa-sundari, 71 * Gopa-vanita, 75 * Gopala-palika, 70 * Gopala-vanita, 85 * Gopalasya, 29 * Gopananda-kari, 13 * Gopanganavestita, 172 * Gopaniya, 46 * Gopi, 13 * Gopinatha-manohara, 68 * Gopinathesvari, 69 * Govardhana-hasya, 132 * Govardhanesvari, 132 * Govinda-gana-pujita, 66 * Govinda-priya-karini, 87 * Govinda-raja-grhini, 66 * Gramya, 129 * Guna, 161 * Gunatita-phala-prada, 161
Hai-hai-tala-dhara, 151 * Haimavati, 50, 145 * Haimi, 99 * Hara, 133, 136 * Hara-kanta, 73 * Hara-patni, 74 * Hara-prana, 164 * Hara-prita, 74 * Hara-rata, 73 * Hara-tosana-tatpara, 74 * Harananda-pradayini, 73 * Harer jaya, 79 * Hares tanuh, 48 * Haresvari, 74 * Hari-bhakti-pradayini, 140 * Hari-bhavana-sila, 164 * Hari-bhusana-bhusadhya, 151 * Hari-dvara, 177 * Hari-kanta, 14 * Hari-kautuka-mangala, 176 * Hari-prada, 177 * Hari-prana, 164 * Hari-priya, 14 * Hari-sannidhya-datri, 176 * Hari-tosana-tat-para, 164 * Hari-vallabha, 166 * Harid-ambara-dharini, 175 * Haridra, 173 * Harini, 57, 133, 184 * Hariny, 173 * Harita, 173 * Hasya-bhasana-tat-para, 172 * Hava-bhavanvita, 111 * Haya, 132, 182 * Hayakrtih, 132 * Hayasya, 127 * Hayi, 182 * He-he-sabda-svarupa, 152 * Hela, 162 * Hema, 116 * Hema-gatri, 19 * Hema-mandana, 116 * Hema-mukhi, 99 * Hema-ragadbya, 113 * Hema-sundari, 25 * Heramba-suta, 127 * Hetu-yukta, 136 * Hi-hi-vakya-visarada, 152 * Himalaya-suta, 47 * Hiranya-da, 160 * Hrdya, 14
Indranila-mani-nyasta, 65 * Isvari, 46
Jagad-ambika, 70 * Jagad-ananda-kartri, 152 * Jagad-anvaya, 94 * Jagad-bija, 148 * Jagad-utpatti-karika, 118 * Jagad-yoni, 148 * Jagannatha, 81 * Jagannatha-priya, 25 * Jagannathesvari, 81 * Jagatam-adhisthatri, 73 * Jahnu-kanyka, 50 * Jaimuti, 84 * Jaitra-prada, 177 * Jala-saya, 156 * Jala-tala, 156 * Jalodari, 112, 141 * Jamatr-kula-vandita, 79 * Jambala-malika, 147 * Jambavati, 49 * Janakananda-karini, 71 * Janaki, 71 * Janani, 24 * Janma-mrtyu-jarapaha, 24 * Janmasunya, 24 * Jatila, 94 * Java-kusuma-sankasa, 62 * Jaya, 18, 70, 182 * Jaya-patni, 80 * Jaya-prada, 18 * Jayanti, 85 * Jimuta-rupa, 84 * Jitamitra-pramodini, 84 * Jitarthi, 177 * Jitendriya, 31 * Jiva, 18 * Jiva-vandya, 39 * Jivananda-pradayini, 18
Kadambari-pana-para, 102 * Kailasa-vasini, 72, 149 * Kailasacala-vasini, 87 * Kailasini, 175 * Kaivalya-dayini, 68 * Kaivalya-patha-da, 122 * Kaivalya-sundari, 68 * Kaivarti, 116 * Kala, 115, 168 * Kaladhinatha-vadana, 115 * Kalanathadhirohini, 115 * Kali-kalmasa-bhanga, 86 * Kali-kalmasa-nasini, 86 * Kali-kalmasa-rupa, 86 * Kalindatanaya-tira, 102 * Kalindi, 50 * Kalindi-kula-dipika, 101 * Kalpa, 53, 184 * Kalpa-rupini, 184 * Kama-bija-pradayini, 158 * Kama-kala, 101 * Kama-karika, 101 * Kama-lalasa-vigraha, 17 * Kama-prakasika, 159 * Kama-sastra-prakasini, 158 * Kama-sastra-vinoda, 158 * Kama-vallabha, 103 * Kamala, 25, 72 * Kamala-kanta-grhini, 72 * Kamala-sundari, 26 * Kamalalaya, 72 * Kamanga-harini, 46 * Kamari-kanta, 17 * Kamesi, 17 * Kamesvari, 101 * Kaminy, 159 * Kampamana, 131 * Kamsa-hara, 131 * Kanakakrti, 133 * Kancanabha, 19 * Kancanangada-dharini, 19 * Kandarpa-koti-janani, 158 * Kandarpa-koti-sundari, 157 * Kanta, 26, 96 * Kanta-nitambini, 96 * Kantara-sustha-vasini, 141 * Kantara-vasini, 32 * Kanti, 33 * Kanya, 14 * Kapala-malini, 160 * Kapila, 111 * Karani, 100 * Karika, 101 * Karini, 150 * Karna, 93 * Karttika-vrata-kartri, 156 * Karttiki, 65 * Karuna, 93 * Karunamaya-karini, 93 * Karunarnava-dharini, 57 * Karunarnava-rupini, 168 * Karunarnava-sampurna, 57 * Karunya, 93 * Karyatita, 100 * Kaulini, 94 * Kaumari, 76 * Kauseyambara-dharini, 117 * Kaya, 182 * Kesa, 101, 111 * Kesa-pasa-rata, 143 * Kesa-saivala-dhatri, 119 * Kesava, 90 * Kesava-prita, 90 * Kesava-priya, 90 * Kesavananda-datri, 89 * Kesavananda-dayini, 89 * Kesavi, 90 * Kesini, 175 * Kevala, 84 * Khecara-suta, 81 * Khecaratva-pradayini, 81 * Khecari, 81 * Kisora-sanga-samsarga, 115 * Kisora-vallabha, 101 * Kisori, 25 * Kisorini, 100 * Kosa, 117 * Kosa-rupa, 118 * Kosala, 168 * Kosavari, 118 * Koti-kandarpa-lavanya, 157 * Krida-kautuka-rupini, 163 * Kripatita, 93 * Krodhini, 171 * Krpa, 86 * Krpanvita, 161 * Krpavati, 87 * Krsna, 11, 12, 26, 32, 139, 147, 149, 171, 172, 174, 178, 181 * Krsna-bhakta-phalarthini, 150 * Krsna-bhogya, 95 * Krsna-kala, 178 * Krsna-kanta, 12, 55 * Krsna-kroda, 141 * Krsna-pivari, 96 * Krsna-prema, 140 * Krsna-prema-parayana, 44 * Krsna-prema-rata, 139 * Krsna-prema-tarangini, 109 * Krsna-premavati, 109 * Krsna-prita, 139 * Krsna-rata, 139 * Krsna-samyuta, 11 * Krsna-sangarthini, 172 * Krsna-stuta, 55 * Krsna-taranga-da, 145 * Krsna-tosana-tat-para, 139 * Krsnacandra-priya, 32 * Krsnam, 104 * Krsnananda-pradayini, 12 * Krsnananda-vidhayini, 178 * Krsnanga-vasini, 14 * Krsnartha-rahita, 179 * Krsnartha-vasana, 178 * Krsnartha-vyakula, 181 * Krsnarthini, 178 * Krsnavatara-nirata, 150 * Krsnesi, 103 * Ksama, 33 * Ksamakula, 40 * Ksema, 46, 83 * Ksema-kari, 83 * Ksetra, 94 * Ksetra-nivasini, 136 * Ksetradhisthatr-rupa, 89 * Ksetratita, 89 * Ksina, 169 * Ksirodasayini, 33 * Ksudha, 143 * Ksudra-kitanga-samsarga, 157 * Ksut, 40 * Kula-dipika, 31 * Kula-ksetra-nivasini, 129 * Kula-prada, 89 * Kula-priya, 34 * Kula-pujya, 34 * Kulajendra-nivasini, 85 * Kulavati, 87 * Kulina, 31 * Kulodvaha, 32 * Kumari, 71 * Kumuda, 103 * Kumudananda, 103 * Kusmanda-bhuta-vetala, 161 * Kusumamoda-dharini, 102 * Kutila, 94 * Kutilalaka, 97 * Kutira-vasini, 112 * Kuveresvara-vallabha, 181
Lajja, 33 * Laksmana-geha-stha, 78 * Laksmi, 33, 168 * Lalita, 30 * Langhana-ksama, 122 * Lata, 107 * Lavanga, 129 * Lavanga-namni, 91 * Lavanya-mangala, 162 * Lila, 162
Mabodari, 141 * Mada-dayini, 138 * Madana-mohini, 12, 46 * Madhava-mano, 57 * Madhavi, 57 * Maha-bhima, 84 * Maha-durga, 141 * Maha-jiva-prada, 26 * Maha-laksmi, 34, 42 * Maha-mukta, 105 * Maha-mukti-phala-prada, 105 * Maha-visnu-priya, 53 * Mahalasa, 67 * Maheyi, 76 * Malati-malya-bhusadhya, 54 * Malati-malya-dharini, 54 * Manda-lajja, 48 * Mangala-prada, 58 * Mangalamoda-janani, 146 * Mangalya, 58 * Mano-'dhisthatr-devi, 44 * Manohara, 39 * Manorama, 114 * Mathura, 180 * Mathura-raja, 180 * Mati, 21, 32, 33 * Matsya-raja-suta, 76 * Matsya-rupa, 100 * Maya, 70 * Megha-rupa, 113 * Mekhalamoda-dharini, 146 * Minavatara, 132 * Minesi, 132 * Mitravinda, 50 * Moha, 29 * Mohana, 169 * Mudrasya, 138 * Mukha-vasa-mukhanvita, 92 * Mukhi, 99 * Mukhya, 92 * Mukhya-nivasini, 92 * Mukhya-prada, 92 * Mukti-datri, 160 * Mukti-hetu, 122 * Mukti-hetu-langhani, 122
Nada-bindu-vidharini, 155 * Nada-rupa, 155 * Nadesi, 155 * Naga-karnika, 93 * Naga-mata, 163 * Nagara, 144 * Nagaralingana-para, 145 * Nagarananda-karini, 144 * Nagarangana-mangala, 145 * Nagendra, 163 * Nagendra-kanya, 88 * Nairvani, 136 * Nanda, 85 * Nanda-priya, 23 * Nanda-suta, 23 * Nandanandana-patni, 18 * Nandanangana, 171 * Nara-sevya, 165 * Narakarnava-nasini, 165 * Narakarnava-samhantri, 165 * Naranga-kula-mandana, 91 * Naranga-phala-sobhita, 98 * Narangana, 165 * Narangi, 91 * Narasimhi, 76 * Naratita, 165 * Narayana-priya, 97 * Narayani, 93 * Naresvari, 165 * Nari, 77 * Nasgari-raga, 144 * Nasini, 161 * Nava-durgika, 76 * Nava-nari, 98 * Navanitika, 98 * Navina, 98 * Nayaka-prita, 69 * Nayakananda-rupini, 69 * Nayika, 69 * Nayika-nayananvita, 69 * Nidra, 40, 143 * Nila, 94 * Nilakantha-priya, 95 * Nilambara-vidhatri, 95 * Nilambaradhara, 63, 94 * Nimba-dadima-rupini, 103 * Nirakula, 27 * Niralamba, 35 * Niralamba-gana-priya, 35 * Niralamba-janaih pujya, 35 * Niraloka, 35 * Niramaya, 46 * Nirantara, 53 * Nirasraya, 35 * Nirguna, 27 * Nirvana-datri, 136 * Niscaitanya, 174 * Nisceta, 174 * Niskulina, 27 * Nisphala, 84 * Nitambini, 96 * Niti, 21 * Niti-sastra-priya, 21 * Nitya, 22 * Nitya-gehini, 41 * Nitya-rupa, 41 * Nitya-tarangini, 110 * Nityananda-kari, 86 * Nityangi, 41 * Nivasa-kusala, 136
Pada-padma-subha, 65 * Padma, 25 * Padma-hasta, 25 * Padmangaraga-samraga, 119 * Palini, 46 * Pana-pananda-dayini, 170 * Pana-patra, 170 * Panarthini, 170 * Panasakta-tara, 170 * Panca-sakti-svarupa, 106 * Pandava-priya, 168 * Pandava-sakhi, 129 * Pandita, 153 * Pandita-guna, 153 * Panditananda-karini, 153 * Para, 37, 39, 47, 64 * Paranugraha-karini, 56 * Parat, 39, 47 * Paripalana-kartri, 153 * Paripurna, 50 * Parvatadhinivasa, 136 * Parvati, 47 * Pasa-sambandhini, 111 * Pati-prana, 184 * Pati-vakya-vinodini, 184 * Pati-vrata, 67, 184 * Paurnamasi, 65 * Pavitra, 26 * Pavitra-guna-siladhya, 130 * Pavitra-guna-simadhya, 131 * Pavitra-kula-dipani, 131 * Pavitra-kula-dipika, 130 * Pavitrananda-dayini, 130 * Payasvini, 26 * Payo-datri, 26 * Payoda-da, 25 * Pingala, 116 * Pipasa, 40 * Pivari, 116 * Pradhana-gopika, 14 * Prakrti, 40 * Prana, 147 * Prana-priya, 138 * Prana-rupa, 138 * Prana-rupiny, 138 * Prana-sarvasva-dayini, 149 * Prana-vimocana, 147 * Pranava, 182 * Pranavartha-svarupini, 182 * Pranavesi, 182 * Pratar-asini, 98 * Prema, 109 * Prema-bhakta, 140 * Prema-bhakti-prada, 109 * Prema-bhakti-tarangini, 110 * Prema-datri, 108 * Prema-hara, 108 * Prema-krida-paritangi, 110 * Prema-priya, 108 * Prema-rupa, 108 * Prema-saktimayi, 108 * Prema-tarangika, 143 * Premalingana-siddhangi, 146 * Premananda-tarangini, 108, 109 * Premartha-dayini, 110 * Preta-prana-vinasini, 184 * Priti-janani, 154 * Priya, 12, 29, 73, 140, 145 * Pundarikaksa-gehini, 39 * Pundarikaksa-nilaya, 39 * Pundarikaksa-sevya, 39 * Pundarikaksa-vallabha, 39 * Purnatara, 50 * Pusti, 33 * Puta-gatra, 130
Radha-ramana-kanta, 149 * Radhana-rupini, 149 * Radhika, 11 * Radhya, 149 * Radhyanandaprada, 23 * Ragini, 178 * Raksasi-nasini, 184 * Rama, 74 * Rama-rata, 74 * Rambha, 72 * Ramesvari, 74 * Rasa, 90 * Rasa-gamya, 36 * Rasa-krida, 39 * Rasa-krida-kari, 90 * Rasa-mandala-madhyastha, 37 * Rasa-mandala-sevya, 38 * Rasa-mandala-sobhita, 37 * Rasa-priya, 36 * Rasa-rati, 173 * Rasa-sundari, 90 * Rasadhisthatr-devata, 36 * Rasasakta, 173 * Rasesvari, 37 * Rasika, 37 * Rasikananda, 37 * Rati-prada, 78, 122 * Rati-prita, 78 * Rati-ranga-parityaga, 122 * Rati-rupa, 78 * Rati-srestha, 78 * Rati-vega, 122 * Rati, 78, 123 * Ratna-bhusana-bhusana, 147 * Ratna-kundala-bhusita, 63 * Ratna-mala-vibhusita, 64 * Ratna-malya-dhara, 64 * Ratna-manjira-bhusangi, 147 * Ratna-simhasana-stha, 63 * Ratnalankara-samyukta, 64 * Ratnendra-sara-haradhya, 64 * Raudra, 111 * Raudra-rupa, 177 * Revati, 49 * Rini, 118 * Rohini, 99 * Rudrananda-prakasini, 111 * Rukmini, 49 * Rupa, 29, 68, 92, 106 * Rupa-padapa-vasini, 155 * Rupavati, 96 * Rupini, 70, 112
Saci, 184 * Sad-bhuja, 137 * Sadananda, 68 * Sadasiva-manohara, 40 * Sadhvi, 67, 184 * Sadhya-vilasika, 146 * Sadyo-mukti-prada, 47 * Sahasrasya, 138 * Saila, 25 * Sairisi, 125 * Saisavananda-karini, 106 * Saiva, 113 * Saiva-simsapa, 184 * Saivalananda-dayini, 113 * Sakalepsita-datri, 184 * Sakhi, 117, 120, 175 * Sakhi-madhya-nivasini, 129 * Sakti, 106 * Sakti-svarupini, 106 * Salila, 97 * Sambhu-kanta, 40 * Samha, 118 * Samhara-karini, 118 * Samhara-sabdadhya, 154 * Samhartri, 34 * Samsara-nasini, 113 * Samsara-ragini, 120 * Samsararnava-para-da, 55 * Samudra-jala-vasika, 143 * Samudra-jala-vasini, 143 * Samudra-mathanodbhuta, 143 * Samudramrta-rupa, 143 * Sandrananda-visarada, 152 * Sanga-dosa-vinasini, 157 * Sankata, 97 * Sankhaspada, 79 * Sannyasa-dharma-kusala, 136 * Sannyasesi, 136 * Sara-bhuta, 53 * Sara-carma-dhara, 181 * Sarac-candra-mukhi, 136 * Sarada, 56 * Saradanvita, 161 * Saran-mukhi, 136 * Sarasvati, 36 * Sarpini, 94 * Sarva, 39, 47, 110 * Sarva-bhutanam, 46, 100 * Sarva-daityanam, 34 * Sarva-jivesvari, 39 * Sarva-karana-karana, 43 * Sarva-mangala, 26 * Sarva-vandya, 46 * Sarvaga, 36 * Sarvajnatva-vidhatri, 128 * Sarvanga-sundari, 129 * Sasi-koti-sama-prabha, 54 * Sasi-sekhara, 53 * Sasi-su-sobhana, 99 * Sastra-rupa, 163 * Sastra-siddhanta-karini, 163 * Sati, 47, 76 * Satya, 49 * Satya-prada, 148 * Satya-rupa, 41 * Satyavati, 148 * Saumya, 29 * Saumya-datri, 46 * Saumya-kulodvaha, 29 * Savala, 162 * Savitri, 34 * Sesa, 70 * Sesavati, 70 * Seva-sevya, 83 * Sevakananda-dayika, 148 * Sevitepsita-sarvada, 127 * Sevya, 36, 83 * Siddha, 146 * Siddha-ksetra-nivasini, 88 * Siddha-rupa, 88 * Siddha-yogini, 41 * Sila-tala-nivasini, 156 * Sindhu-kanya, 42 * Sirisa-kusumakrti, 125 * Sirisa-kusumamoda, 125 * Sirisa-kusumojjvala, 125 * Sirisa-mrdhvi, 125 * Sisira, 113 * Sita, 67 * Sitala, 162 * Siva, 18, 46, 83 * Siva-bhakta, 83 * Siva-bhakti-da, 124 * Siva-bhakti-sukhanvita, 126 * Siva-brahma-hari-priya, 53 * Siva-kroda, 141 * Siva-prana, 164 * Siva-sakti-svarupa, 124 * Sivanvita, 83, 164 * Sivardhanga-viharini, 124 * Smrti, 33 * Sokanasini, 20 * Sokorahita, 20 * Sranti, 40 * Srestha, 61, 68 * Srestha-rupa, 61 * Sri-ganesa, 60 * Sri-garbha, 58 * Sri-hara, 59 * Sri-kama, 59 * Sri-kriya-rupini, 60 * Sri-krsna-bhajananvita, 60 * Sri-krsna-bhavanamoda, 180 * Sri-krsna-rahita, 179 * Sri-nitamba, 60 * Sri-nivasa, 58 * Sri-prada, 58 * Sri-radha, 11, 61 * Sri-rupa, 59 * Sri-svarupasrita, 60 * Sri-svarupini, 59 * Srida, 59 * Sridamananda-datri, 59 * Sridamasya, 175 * Sridamesvara-vallabha, 59 * Srila, 60 * Srimati, 12, 61 * Srisa, 58 * Srkkani-parimohita, 97 * Srnkhala, 111 * Srsti-sthiti-kari, 118 * Sruti, 60 * Sruti-priya, 61 * Sthana-datri, 42 * Sthana-rupa, 43 * Sthira, 53 * Sthiti-vinodini, 153 * Sthiti, 43 * Su-gopi, 75 * Su-komala, 119 * Su-kulina, 27 * Su-locana, 77 * Su-vesini, 121 * Subalasya, 174 * Subha, 23, 75, 94, 122, 181 * Subhangi, 23 * Subhankari, 46 * Suci, 65 * Suddha-sattva, 31 * Sukadeva-gunatita, 117 * Sukadeva-priya, 117 * Sukhesvari, 127 * Suki, 116 * Suksma, 84 * Sulaksmana, 50 * Sunya, 155 * Sunya-sthana-sthita, 155 * Susevini, 115 * Svarga-laksmi, 168 * Svasa, 174 * Svayam, 37 * Svayam-prabha, 42 * Sveta, 110 * Sveta-campaka-varnabha, 54 * Syama, 107, 136 * Syama-sakhi, 120 * Syama-vallabha, 57 * Syamala, 75
Taitilananda-paritosaka, 105 * Takra-yukta, 171 * Tami, 177 * Tami, 99 * Tamisra, 177 * Tarkali, 103 * Tejasvini, 122 * Tejo-rupa, 122 * Thai-thai-sabda-sakti-prakasini, 151 * Timingla-kulamoda, 100 * Tira-gebini, 102 * Trailokya-mata, 73 * Trailokya-sundari, 14 * Tulasi-tosika, 105 * Tulasy-adhisthatr-devi, 55
Ucca-nica, 145 * Ugra-rupa, 141 * Ujjvala-gatrika, 22 * Ujjvalaprada, 22 * Unmada-vidhayini, 180
Vadana, 159 * Vadhu, 83 * Vaijayanti, 103 * Vaikuntha-natha-grhini, 66 * Vaikuntha-paramalaya, 66 * Vaikuntha-sundari, 67 * Vaikunthadeva-devadhya, 67 * Vairagyakula-dipika, 72 * Vaisali, 123 * Vaisnavi, 34, 49 * Vakra-rupa, 80 * Vakra-viksana-viksita, 80 * Vakresvari, 80 * Vallabha, 11, 99, 166 * Vama-bhaga, 87 * Vama-devi, 87 * Vamanga-harini visnoh, 126 * Varahi, 76 * Vasana-harini, 156 * Vasanta-raga-samraga, 137 * Vasanta-vasanakrti, 137 * Vasini, 25, 27, 90, 94, 102, 184 * Vatsala, 168 * Veda-gamini, 34 * Veda-marga-pravardhini, 21 * Veda-sara, 47 * Veda-vadini, 114 * Vedagamya, 22 * Vedagarbha, 21 * Vedamata, 20 * Vedapara, 22 * Vedapriya, 21 * Vedatita, 20, 35 * Vedavati, 67 * Vegadhya, 114 * Vegavati, 114 * Venu-rati, 28 * Venu-vadya, 28 * Venu-vadya-parayana, 28 * Vetravati, 97 * Vibhavari, 97 * Vicitra-kathaka, 172 * Vicitra-mani-bhusana, 148 * Vicitra-vasini, 27 * Vicittra-kanakojjvala, 22 * Vidusam, 154 * Viduttama, 20 * Vidvaj-jana-manohara, 154 * Vidvat-prema-vivardhini, 154 * Vidya, 162 * Vidya-svarupini, 162 * Vidyamana, 162 * Vidyarthini, 162 * Vidyut-prabha, 133 * Viharini hareh, 179 * Vihasya, 138 * Vijaya, 80 * Vijita, 126 * Vijitamoda, 126 * Vikalotkarsini, 117 * Vikasita-mukhambuja, 15 * Vilasini, 49 * Vilasiny, 23 * Vimala, 32 * Vimalangi, 23 * Vimalodaka, 32 * Vimoha, 29 * Vindhyacala-nivasini, 131 * Vindhyadri-parivasini, 119 * Vindhyalaya, 120 * Vipra-mata, 133 * Viraga-kusala, 116 * Virahini, 179 * Viraja, 78 * Visakha, 30 * Visala-grha-vasa, 123 * Visala-kula-sambhava, 123 * Visala-netra, 123 * Visala-vadari, 123 * Visnor anga-nivasini, 16 * Visnu-bhavana-tatpara, 82 * Visnu-kanta, 16 * Visnu-priya, 16 * Visnu-vaksah-sthala-stha, 82 * Visoka, 20, 30 * Vrksa-rupa, 53 * Vrnda, 48 * Vrndaranya-priya, 48 * Vrndavana-vihari, 15 * Vrndavana-vilasini, 48, 55 * Vrndavanesvari, 12 * Vrsabhanu-suta, 18
Yacakayacakananda, 150 * Yacakojjvala, 150 * Yadavendra-vadhu, 83 * Yaga-yoga-hara, 160 * Yamalarjuna-bhanjini, 80 * Yamini, 159 * Yamini-natha, 159 * Yaminisvari, 159 * Yamuna, 79 * Yamuna-jala-vasini, 177 * Yamuna-para-kautuka, 171 * Yamuna-tosa-karini, 85 * Yamunangi, 85 * Yasasvini, 13 * Yaso-'rthini, 177 * Yasoda, 56 * Yasoda-kroda-vasini, 167 * Yasodananana-vallabha, 13 * Yasodananda-gehini, 17 * Yasodananda-patni, 17 * Yasodanandana-prana, 166, 167 * Yasodanandanakrida, 167 * Yasodanandanaramya, 166 * Yasodanandanarthada, 167 * Yasodanandanesvari, 166 * Yasogamya, 13 * Yati, 81 * Yauvanananda, 71 * Yoga-gamya, 62 * Yoga-mata, 61 * Yoga-priya, 62 * Yoga-rupini, 88 * Yoga-siddha, 88 * Yogananda-kari, 28 * Yogatita, 61 * Yogesa, 61 * Yogesi, 88 * Yogini, 88 * Yogini-gana-vandita, 62 * Yosid-ananda-karini, 108 * Yosit-sakti-svarupa, 107 * Yuga-priya, 61 * Yuvati, 71, 96
Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)